Jste zde

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Archiv

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 1
412 74 Litoměřice

tel.: +420 477 755 975
fax: +420 477 755 953

E–mail: info@soalitomerice.cz
web: http://www.soalitomerice.cz/

Působnost archivu se vztahuje na území Libereckého a Ústeckého kraje.

Stručná historie archivu

Počátky Státního oblastního archivu sahají do roku 1948. V tomto roce byl v budově bývalého dominikánského kláštera v Litoměřicích zřízen depozitář archivu ministerstva vnitra. Po odchodu dominikánů v roce 1788 zde sídlil postupně biskupský seminář, krajský úřad, okresní hejtmanství, okresní politická správa, okresní úřad, německý Landrat, okresní národní výbor a poté již zmíněný depozitář AMV. Po stavebních úpravách se mohlo přikročit k přebírání archivních fondů. Mezi prvními přírůstky to byly fondy bývalého městského archivu v Litoměřicích, které se v roce 1954 začlenily do nově vzniklého okresního archivu v Litoměřicích, dále fondy z archivu ministerstva vnitra a z liberecké expozitury archivu ministerstva vnitra (za okupace Říšský archiv Liberec pro sudetskou župu).

V roce 1950 archiv přešel do správy Krajského národního výboru v Ústí nad Labem. Vznikl tak Krajský archiv Litoměřice s působností pro tehdejší Ústecký kraj. Od tohoto roku se začala provádět první skartační řízení u úřadů a podniků.  

Dalším mezníkem pro archiv a celou archivní síť byl rok 1954. Toho roku vešlo v platnost Vládní nařízení č. 29/1954 o archivnictví. Archivy byly řízeny ministerstvem vnitra a Krajský archiv Litoměřice byl přeměněn na Státní archiv Litoměřice. Do Státního archivu Litoměřice byly začleněny fondy zemědělsko-lesnických archivů v Roudnici nad Labem, Postoloprtech, Děčíně a v Libochovicích, které vznikaly po roce 1947, a které uchovávaly dokumenty šlechtických rodinných archivů a velkostatků. Archiv v Postoloprtech zanikl, roudnický archiv byl nejprve přestěhován do Pátku a na počátku šedesátých let do Žitenic, v sedmdesátých letech zaniklo i pracoviště v Libochovicích.

Když v roce 1960 vznikl Severočeský kraj sloučením Ústeckého a Libereckého kraje, došlo také ke sloučení Státního archivu v Litoměřicích a v Jablonci nad Nisou. Státní archiv v Jablonci nad Nisou byl začleněn do litoměřického archivu a stal se tak jeho pobočkou.

S přijetím zákona č. 97/1974 došlo ke změně názvu na Státní oblastní archiv v Litoměřicích, což odráželo fakt, že oblastní archivy mohly vykonávat svou činnost mimo vymezený kraj, aby nedocházelo k rozdělování archivních fondů z důvodu nového správního členění státu. Struktura Státního oblastního archivu v Litoměřicích byla následující: sídlo archivu bylo v Litoměřicích, pobočky v Jablonci nad Nisou, Děčíně a Žitenicích a depozitáře na zámku Skalka ve Vlastislavi. V osmdesátých letech 20. století byla pobočka v Jablonci nad Nisou zrušena a v devadesátých letech 20. století přibyla pobočka v Mostě pro podnikové archivy, depozitáře ve Vlastislavi zanikly. V roce 2010 byly archiválie z Žitenic přemístěny do nově získané budovy v Litoměřicích, v Kamýcké ulici (bývalá kasárna pod Radobýlem).

Se vznikem nových krajů v roce 2000 byla Státnímu oblastnímu archivu přidělena působnost pro Ústecký a Liberecký kraj. V roce 2002 došlo ke zrušení okresních úřadů a okresní archivy byly začleněny pod oblastní archivy.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

KOPIČKA, Petr (red.). Stručný průvodce: Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Litoměřice 2007.

KŘIVKA, Josef a kol. Státní archiv v Litoměřicích: Průvodce po archivních fondech, Praha 1963.

MACEK, Jaroslav. Státní archiv v Litoměřicích: Průvodce po archivních fondech, Praha 1956.

Státní okresní archiv Česká Lípa (Staatliches Kreisarchiv Česká Lípa/Böhmisch Leipa)
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani (Staatliches Kreisarchiv Chomutov/Komotau mit Sitz in Kadaň/Kaaden)
Státní okresní archiv Děčín (Staatliches Kreisarchiv Děčín/Tetschen)
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou (Kreisarchiv Jablonec nad Nisou/Gablonz an der Neiße)
Státní okresní archiv Liberec (Staatliches Kreisarchiv Liberec/Reichenberg)
Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích (Staatliches Kreisarchiv Litoměřice/Leitmeritz mit Sitz in Lovosice/Lobositz)
Státní okresní archiv Louny (Staatliches Kreisarchiv Louny/Laun)
Státní okresní archiv Most (Staatliches Kreisarchiv Most/Brüx)
Státní okresní archiv Semily (Staatliches Kreisarchiv Semily/Semil )
Státní okresní archiv Teplice (Staatliches Kreisarchiv Teplice/Teplitz)

Bavarika