Podmínky užití

Porta fontium je webová platforma (informační systém), která umožňuje bezplatné vyhledávání archiválií uložených ve státních archivech České republiky a státních archivech Bavorska, využívání jejich popisů a prohlížení digitálních archiválií, digitálních replik archiválií v digitální podobě nebo digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup podle dále stanovených podmínek.

Provozovatelem webové platformy Porta fontium (dále jen "Porta fontium") je Státní oblastní archiv v Plzni. Portál je provozován za účelem zpřístupnění v něm zpracovaných archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanoveními § 49 odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerý obsah databáze Porta fontium je autorským dílem a jako takový je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Podle § 90 uvedeného zákona přísluší jejímu provozovateli jako pořizovateli databáze zvláštní práva k databázi. Uživateli Porta fontium není dovoleno zasahovat do těchto práv, tj. neoprávněně užít databázi portálu Porta fontium nebo se dopustit jiného jednání, které je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze.

Informace popisující archiválie jsou veřejně dostupné informace, které lze využívat pro osobní potřebu, pro účely vědecké, vyučovací, výstavní, publikační a jiné účely vyjma výdělečných účelů. Informace je možné využívat a šířit jakýmikoliv prostředky v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem. Tím se rozumí zejména uvedení konkrétního zdroje využité informace včetně internetové adresy (citace).

Digitální kopie archiválií v analogové podobě a digitální repliky archiválií prezentované na Porta fontium jsou majetkem České republiky - Státního oblastního archivu v Plzni. Provozovatel Porta fontium umožňuje jejich prohlížení, sdělování veřejnosti a jiné způsoby zpřístupňování pro jakékoli účely vyjma výdělečných účelů za podmínky, že digitální reprodukce archiválií nebo digitální repliky archiválií budou užívány v databázi Porta fontium. Jakékoli užívání těchto kopií nebo jejich rozmnoženin mimo uvedený informační systém není dovoleno. Tím není dotčeno užívání rozmnoženin digitálních kopií archiválií vytvářených automatizovaně technickými prostředky za účelem prohlížení těchto kopií uvnitř databáze Porta fontium. Výjimku z užívání těchto kopií nebo jejich rozmnoženin mimo databázi poskytuje § 92 autorského zákona, který umožňuje takové užívání pro svou osobní potřebu, pro účely vědecké nebo vyučovací v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem za podmínky, že je uveden konkrétní zdroj těchto kopií včetně internetové adresy, anebo pro účely zajištění veřejné bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.

Každý, kdo by se dopustil porušení podmínek užití Porta fontium, by mohl nést odpovědnost za zásah do práva pořizovatele databáze podle autorského zákona. Provozovatel Porta fontium využije veškerých právních institutů k ochraně svých práv a právem chráněných zájmů také v případě, že způsob užití databáze Porta fontium by mohl být kvalifikován jako porušení dobrých mravů a zvyklostí podle § 545 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ochrany vlastnického práva podle § 1042 téhož zákona nebo za bezdůvodné obohacení podle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb..

Uživatel databáze Porta fontium je povinen se seznámit s podmínkami užití a dodržovat je.

Tyto podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti od roku 2014.