Jste zde

Státní oblastní archiv v Plzni

Archiv

Státní oblastní archiv v Plzni
Sedláčkova 44
306 12 Plzeň

tel.: +420 377 236 263, + 420 377 325 732, + 420 974 324 340
fax: +420 377 327 269

E–mail: podatelna@soaplzen.cz
web: http://www.soaplzen.cz/

Působnost archivu se vztahuje na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Stručná historie archivu

Na území města Plzně vznikl první archiv v roce 1879, který byl součástí místního muzea. K osamostatnění archivu pod názvem Archiv města Plzně došlo v roce 1948. První stopy státního oblastního archivu v Plzni jsou spjaté rovněž s rokem 1948, kdy byl 25. listopadu založen tzv. krajský archivní depozitář, jenž byl umístěn do budovy bývalého metternichovského zámku v někdejším konventu cisterciáckého řádu v Plasích. Prvním správcem zde uložených archiválií se stal plzeňský městský archivář Miloslav Bělohlávek. Nad činností nově vzniklého archivu dohlížel krajský národní výbor a teprve v roce 1952 začal archiv vyvíjet činnost samostatné instituce. V tomto roce se také poprvé objevuje název krajský archiv. Dalším důležitým mezníkem v dějinách oblastního archivu byl rok 1954, kdy byly 7. května vládním nařízením č. 29 z krajských archivů vytvořeny státní archivy podléhající ministerstvu vnitra a stejným nařízením vytvořeny okresní a podnikové archivy. Nevyhovující zabezpečení archivu napomohlo k získání nových prostor v bývalé věznici plzeňského krajského soudu a tím mohlo dojít k přestěhování státního archivu z Plas do krajského města. Stěhování bylo zahájeno v listopadu 1955 a dokončeno v jarních měsících následujícího roku. V roce 1956 byly ke krajským archivům přičleněny zemědělsko-lesnické archivy, jež spravovaly archiválie velkostatků. Na území bývalého Západočeského kraje se nacházel Zemědělsko-lesnický archiv v Horšovském Týně, který byl od 1. ledna 1956 spravován Státním archivem v Plzni, a Zemědělsko-lesnický archiv v Klášterci nad Ohří připadl pod správu Státního archivu v Kadani. V roce 1959 byly archiválie z pracoviště v Horšovském Týně přestěhovány do prostor bývalé věznice Krajského soudu v Klatovech. Sloučení státních archivů v Kadani (i se zemědělsko-lesnickým oddělením v Klášterci nad Ohří) a v Plzni nastalo v okamžiku spojení Plzeňského a Karlovarského kraje v kraj Západočeský, který byl vyhlášený v roce 1960. Pro nově nabyté pobočky státního archivu bylo nutné najít dostatečně vyhovující prostory. Nakonec byly zakoupeny tři objekty ve Žluticích – a to bývalé ubytovny dělníků, kanceláře a sklady, které byly používány při výstavbě přehrady. Přestěhování archiválií do Žlutic proběhlo v roce 1969. V roce 1962 převzal Státní archiv v Plzni více než 650 bm pozemkových knih. Později byl ze dvou třetin této sbírky vytvořen rozsáhlý fond velkostatků a zbývající třetina byla delimitována okresním archivům do fondů městských archivů. V letech 1963–1964 se podařilo vybudovat konzervační a fotografickou dílnu a obsadit je odborným personálem.

Dalším význačným mezníkem se stal rok 1966, kdy došlo ke zrušení archivní správy při krajských národních výborech a kompetence i úkoly byly převedeny na státní archivy. Vedoucí archivů byli jmenováni řediteli. Prvním ředitelem Státního archivu v Plzni se stal Vladimír Bystrický. V té době byla vytvořena další dvě oddělení – Skupina pro kontrolu a instruktáž okresních a podnikových archivů a Skupina pro ochranu a využívání tzv. jednotného archivního fondu, jež převzala zodpovědnost za badatelnu, příruční knihovnu a obě dílny. V roce 1974 byl přejmenován Státní archiv v Plzni na Státní oblastní archiv v Plzni. Důležité změny ve struktuře oblastního archivu v Plzni proběhly rovněž v roce 1979, kdy bylo zřízeno třetí, tzv. hospodářské oddělení, které začalo pečovat o dokumenty podnikových archivů. V roce 1990 nastalo vyčlenění okresních archivů z pravomoci odboru vnitřních věcí okresních národních výborů a okresní archivy byly přesunuty do působnosti kanceláře přednosty a přejmenovány na státní okresní archivy.  V roce 2002 se uskutečnila delimitace státních okresních archivů pod správu příslušných státních oblastních archivů. V následujícím roce (31. července 2003) odešel do důchodu první ředitel Vladimír Bystrický a na jeho místo nastoupil Petr Mužík. Za jeho ředitelské funkce byla v roce 2006 zrušena pobočka plzeňského státního archivu ve Žluticích a v Klatovech. Dokumenty z těchto poboček byly přestěhovány do nově získaných prostor v Klášteře u Nepomuka. Třetím ředitelem v dějinách Státního oblastního archivu v Plzni se stal v roce 2008 Petr Hubka.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Archiv města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách, Plzeň 1987.

BYSTRICKÝ, Vladimír. Nové pracoviště Státního archivu v Plzni, Archivní časopis 20, 1970, s. 103–105.

BYSTRICKÝ, Vladimír. Das Staatliche Gebietsarchiv in Pilsen, in: Die Haubenmacher 2/2, 1979, s. 261–268.

BYSTRICKÝ, Vladimír a kol. Státní oblastní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech, svazek 3, Praha 1976.

BYSTRICKÝ, Vladimír a kol. Státní oblastní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech, svazek 4, Praha 1975.

BYSTRICKÝ, Vladimír a kol. Státní oblastní archiv v Plzni (z historie dokumentačního vědeckovýzkumného ústavu), Západočeský historický sborník 1, 1995, s. 237–285.

FABIAN, František – NĚMĚC, Vladimír – POCHMANNOVÁ, Věra. Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech, Praha 1958.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2002, Plzeň 2002.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2003, Plzeň 2003.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2004, Plzeň 2004.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2005, Plzeň 2005.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2006, Plzeň 2006.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2007, Plzeň 2007.

Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2008, Plzeň 2008.

10 let Státního archivu v Plzni, Plzeň 1964.

Státní okresní archiv Cheb (Staatliches Kreisarchiv Cheb/Eger)
Státní okresní archiv Domažlice se sídlem Horšovském Týně (Staatliches Kreisarchiv Domažlice/Taus mit Sitz in Horšovský Týn/Bischofteinitz)
Státní okresní archiv Karlovy Vary (Staatliches Kreisarchiv Karlovy Vary/Karlsbad)
Státní okresní archiv Klatovy (Staatliches Kreisarchiv Klatovy/Klattau)
Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích (Staatliches Kreisarchiv Pilsen-Süd mit Sitz in Blovice/Blowitz)
Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích (Staatliches Kreisarchiv Pilsen-Nord mit Sitz in Plasy/Plaß)
Státní okresní archiv Rokycany (Staatliches Kreisarchiv Rokycany/Rokitzan)
Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích (Staatliches Kreisarchiv Sokolov/Falkenau mit Sitz in Jindřichovice/Heinrichsgrün)
Státní okresní archiv Tachov (Staatliches Kreisarchiv Tachov/Tachau)

Bavarika