Jste zde

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Archiv

Státní oblastní archiv v Zámrsku
Zámek 1
565 43 Zámrsk

tel.: +420 465 503 101, + 420 465 503 122

E–mail: podatelna.soa@ahapa.cz
web: https://vychodoceskearchivy.cz/

Působnost archivu se vztahuje na území Hradeckého a Pardubického kraje.

Stručná historie archivu

Vznik Státního oblastního archivu v Zámrsku souvisí s reorganizací státní správy v roce 1960, kdy začal svoji činnost Východočeský kraj.

Předchůdci tohoto archivu byly ve východních Čechách dva krajské archivy, které vznikly v roce 1949 v souvislosti se vznikem krajské správy. Archivem pro Pardubický kraj byl Státní archiv v Novém Studenci u Chotěboře. Sídlem archivu někdejšího Královéhradeckého kraje byly prostory bývalého hospitálu hraběte Šporka v Kuksu. Oba archivy byly metodicky řízeny Archivní správou ministerstva vnitra v Praze a po stránce hospodářské a personální podléhaly tehdejším krajským správám Sboru národní bezpečnosti v Pardubicích a Hradci Králové, která pro bezprostřední řízení obou archivů zřídila v Hradci Králové a později v Pardubicích takzvaná archivní oddělení, v jejichž čele stál policejní náčelník. Jejich úkolem bylo bezprostředně řídit zmíněné oba archivy, dále pak prostřednictvím referentů řídit po metodické stránce okresní archivy v příslušných okresech obou krajů i práci podnikových archivářů ve znárodněných podnicích. Do činnosti zmíněných archivních oddělení patřilo i vedení evidence všech archivních fondů uložených ve státních krajských archivech, v archivech okresních a podnikových. Mimo tyto oba zmíněné archivy vznikaly v některých významných sídlech bývalé šlechty, které byl po únoru 1948 odebrán majetek, takzvané zemědělsko-lesnické archivy, zřizované ministerstvem zemědělství a odborně vedené zmíněnými krajskými archivy. I tyto zemědělsko-lesnické archivy měly v krajích kromě svého sídla i řadu poboček. V nich byly uloženy především archiválie rodinných archivů šlechty, archivy ústředních správ velkostatků, archivy velkostatků a jejich hospodářských podniků. Tak na zámku Žleby u Čáslavi byly uchovávány archivní fondy vzešlé z činnosti šlechtického rodu Auerspergů, kteří se významně podíleli na hospodářském podnikání. Na zámku v Opočně tamní zemědělsko-lesnický archiv spravoval rodinný archiv Colloredo-Mansfeldů, na zámku v Náchodě zemědělsko-lesnický archiv pečoval o rodinný archiv italského rodu Piccolominiů, z nichž Ottavio Piccolomini byl významným vojenským velitelem ve třicetileté válce. Rodinné archivy Colloredů a zejména pak Piccolominiů obsahují významné písemnosti k dějinám nejen střední Evropy. Jsou zde písemnosti obsahující zprávy o Španělsku, Anglii, Polsku, Rusku, Turecku i vzdálené Persii a samozřejmě těžištěm Piccolominského rodinného archivu jsou písemnosti vzniklé v Itálii. V Náchodě byl uložen i rodinný archiv Lesliů. Zemědělsko lesnický archiv v Rychnově nad Kněžnou měl písemnosti šlechtického rodu Kolovratů, kteří stejně jako příslušníci rodu Kinských v Chlumci nad Cidlinou, kde též vznikl archiv, byli významnými státními i vojenskými činiteli rakouské monarchie. Významný zemědělsko-lesnický archiv byl v Jičíně, obsahující rodinný archiv hrabat Šliků, z nichž Jindřich Šlik byl od roku 1632 presidentem dvorní válečné rady ve Vídni. Součástí tohoto archivního fondu jsou listinná falza Kašpara Šlika z poloviny 15. století, který byl kancléřem císaře Zikmunda. Těmito listinnými falzy se zabývala v 19. a 20. století řada rakouských i českých předních historiků. Rodinný archiv obsahuje i Horní řád jáchymovských dolů z roku 1519, dále písemnosti k hornímu podnikání v Podkrušnohoří, kde měli Šlikové mincovnu a razili tolary. V zámku v Litomyšli byl zemědělsko-lesnický archiv spravující rodinné archivy štýrských Trauttmansdorffů, Valdštejnů-Vartemberků, Thurn-Taxisů.

Do obou archivů v Novém Studenci i v Kuksu byly sváženy z pražských ústředních archivů archivní fondy státní, finanční, soudní správy krajských i okresních organizací, které měly svá sídla na území již zmíněných obou krajů. V padesátých letech 20. století byly do obou archivů podle územní příslušnosti předány z jednotlivých farních úřadů i církevní matriky. Písemnosti farních úřadů byly předány jednotlivým okresním archivům. Státní krajský archiv v Kuksu měl pod odborným dohledem archiv královéhradeckého biskupství a tamní konzistoře. Do archivu v Kuksu byl předán i archiv kláštera benediktinů z Broumova, obsahující mimo jiné i unikátní ilustrovaný broumovský urbář z roku 1650 a další archivní fondy zrušených klášterů po roce 1948. Díky péči pracovníků obou krajských archivů i pracovníků zemědělsko-lesnických archivů byly před poškozením či zničením zachráněny obrovské kulturní hodnoty, které tyto archivní fondy představují.

Již zmíněný rok 1960 představoval ve východočeském archivnictví výrazný předěl. V nově vzniklém východočeském kraji, zaujímajícím oblast bývalého pardubického a královéhradeckého kraje, vzniklo jedenáct okresů, a to Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí. V každém okrese vznikl okresní archiv spravující archivní fondy okresního významu. Pro sídlo státního archivu pro tento východočeský kraj byl zvolen zámecký objekt v Zámrsku, nacházející se na hlavní trati Pardubice – Česká Třebová asi 30 km východně od Pardubic. Archiv měl a dodnes má sídlo v tamním zámku. Prvním ředitelem státního archivu se stal prom. hist. Jiří Frajdl, kterého v roce 1963 vystřídal JUDr. Josef Letocha. Volba tohoto místa mimo obě kulturní i správní centra kraje Pardubice i Hradec Králové nebyla nejšťastnější, nicméně pracovníci již od počátku plnili dobře všechny své povinnosti, svými výsledky práce nijak nezaostávají za obdobnými archivy lépe umístěnými, převážně ve velkých či  krajských městech. Především bylo nutné stavebně upravit celý objekt pro depozitáře a pracovny archivářů. Zároveň s tím začaly svozy archivních fondů z Nového Studence a z většiny všech výše zmíněných zemědělsko lesnických archivů, které tímto zanikly. Zůstalo jen obsazené pracoviště státního archivu v Kuksu. V Pardubicích zůstalo až do roku 1966, kdy bylo zrušeno, archivní oddělení Krajské správy ministerstva vnitra v Hradci Králové, které nadále řídilo metodicky okresní a podnikové archivy a vedlo evidenci archivních fondů. V roce 1966 se stal ředitelem archivu PhDr. Tomáš Šimek. Díky obětavé činnosti právě pracovníků na úseku řízení podnikových archivů bylo ve státním archivu v Zámrsku vytvořeno velké podnikové oddělení, kam byly postupně svezeny ze stávajících průmyslových závodů  celého kraje archivní fondy právních předchůdců znárodněných podniků a závodů po roce 1948.

            V samotném státním archivu v Zámrsku bylo oddělení pro archivní fondy státní, soudní, finanční, církevní správy a dále oddělení, které pečovalo o archivní fondy někdejších šlechtických rodů, velkostatků, klášterů. Pracovníci archivu podle základních pravidel pro pořádání archivního materiálu pořizovali k těmto archivním fondům inventáře a katalogy. Mimo to pracovníci těchto odborných oddělení v Zámrsku a archivního oddělení v Pardubicích prováděli odborný dohled nad spisovnami státních úřadů, soudů, státních zastupitelství a průmyslových, zemědělských podniků, schvalovali spisové a skartační plány a především skartace, při nichž byly vytřiďovány písemnosti určené k trvalé archivní úschově. Ve státním archivu v Zámrsku vnikla konzervační dílna, laboratoř a fotografická dílna. Díky ní byla převedena na studijní i zabezpečovací mikrofilm celá sbírka matrik.

Roku 1966 bylo zrušeno zmíněné archivní oddělení v Pardubicích a jeho celá agenda byla svěřena Státnímu archivu v Zámrsku. Nicméně do činnosti archivu byly nadále uplatňovány neodborné zásahy ze strany policejního vedení. Na práci archivu se projevily neblaze důsledky okupace Československé republiky státy varšavské smlouvy v srpnu r. 1968 a zejména následné politické prověrky, které znamenaly nucený odchod ředitele PhDr. Tomáše Šimka, který se na toto místo vrátil v roce 1990, a jednoho vedoucího pracovníka z archivu. Místo ředitele pak bylo až do r. 1990 obsazováno příslušníky Sboru národní bezpečnosti z Hradce Králové.

Nové poměry po listopadové revoluci roku 1989 se příznivě odrazily na práci Státního oblastního archivu v Zámrsku. Především v objemech mnoha desítek milionů korun byly odstraněny havarijní stavy vlastního zámeckého objektu, zavedeno ústřední vytápění. Především však byly provedeny stavebně nákladné práce na adaptaci někdejších hospodářských budov zámku na moderní depozitáře, vznikly dva rozsáhlé depozitáře s vnitřní klimatizací. Díky tomu bylo možno zrušit archivní depozitáře na zámcích v Náchodě a v Opočně. Celkem nevyhovující prostory bývalého hospitálu v Kuksu byly předány Krajskému ústavu památkové péče v Pardubicích a náhradou za ně byl získán depozitář v Hostovlicích u Čáslavi, který opustil Státní oblastní archiv v Praze. Byly zde umístěny především archivy průmyslových podniků.

Výraznou změnu zaznamenal Státní oblastní archiv v Zámrsku roku 2002 při reorganizaci státní správy, kdy se stal samostatnou organizační složkou státu a jeho vnitřními organizačními jednotkami se staly někdejší státní okresní archivy Východočeského kraje mimo archiv v Havlíčkově Brodě, který přešel pod Moravský zemský archiv v Brně a archiv v Semilech, který se stal součástí Státního oblastního archivu v Litoměřicích. V roce 2005 se stal ředitelem Státního oblastního archivu v Zámrsku prom. hist. Petr Zimmermann.

Vedení Státního oblastního archivu sídlí nadále v Zámrsku, kde je i badatelna. Hospodářské oddělení je umístěno v Pardubicích. V Hradci Králové je umístěno vedení III. oddělení pro kontrolně instruktážní službu okresních a podnikových archivů. V roce 2014 bude do nově získaných moderních archivních prostor přesunut archivní materiál z depozitáře v Hostovlicích, který bude vrácen Státnímu oblastnímu archivu v Praze. Stavební a technické úpravy v menší míře probíhaly i v minulosti zcela nedávné. Jednalo se o stavební úpravy některých depozitářů a kanceláří, novou počítačovou síť, dobudování požární signalizace a vytvoření tras pro elektronické monitorování teploty a vlhkosti. Byla zahájena digitalizace Sbírky matrik Východočeského kraje.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech, Praha 1965.

TURČÍN, Oldřich – MARKOVÁ, Hermína – KUBIŠOVÁ, Vlasta. Východočeské podnikové archivy, I. a II. díl, Pardubice, Zámrsk 1965, 1966.

TURČÍN, Oldřich. Vznik a vývoj okresních archivů Východočeského kraje, Sborník prací východočeských archivů, roč. 1., 1970, str. 217–249.

TURČÍN, Oldřich. Sborník prací východočeských archivů, roč. I, 1970, str. 217–249.

HROMÁDKA, Karel – LOHNICKÁ, Marie – ŠIMKOVÁ, Vlasta. Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku,

Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk 1986.

Zámrsk 1349–1999. U příležitosti 650 let obce. Zámrsk 1999. Na str. 66–72, 107–114 jsou dějiny Státního oblastního archivu v Zámrsku a stavebně historický popis zámku.

Jiří Kuba, Tomáš Šimek, František Zahrádka, Soupis východočeských urbářů 2. polovina 13. století – 1776, Zámrsk 1997.

Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226–1620. Katalog uspořádal a k vydání připravil Tomáš Šimek ve spolupráci s pracovníky státních okresních archivů. Vydala Archivní správa ministerstva vnitra, Praha 2008.

Státní oblastní archiv v Zámrsku vydává Sborník prací východočeských archivů. V letech 1970–2012 vyšlo 14 svazků.

Státní okresní archiv Chrudim (Staatliches Kreisarchiv Chrudim )
Státní okresní archiv Hradec Králové (Staatliches Kreisarchiv Hradec Králové/Königgrätz)
Státní okresní archiv Jičín (Staatliches Kreisarchiv Jičín )
Státní okresní archiv Náchod (Staatliches Kreisarchiv Náchod )
Státní okresní archiv Pardubice (Staatliches Kreisarchiv Pardubice/Pardubitz )
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou (Staatliches Kreisarchiv Rychnov nad Kněžnou/Reichenau an der Knieschna )
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (Staatliches Kreisarchiv Svitavy/Zwittau mit Sitz in Litomyšl/Leitomischl)
Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí (Staatliches Kreisarchiv Ústí nad Orlicí/Wildenschwert)
Státní okresní archiv Trutnov (Staatliches Kreisarchiv Trutnov/Trautenau)

Bavarika