Česko-bavorský archivní průvodce

České a bavorské státní archivy s potěšením oznamují, že jejich společný webový portál www.portafontium.eu se právě rozšiřuje o další důležitý a atraktivní stavební kámen: Česko-bavorský archivní průvodce. Jedná se o dvoujazyčnou online-databázi, která umožní velmi rychlý a pohodlný přístup k vybraným archiváliím uloženým v bavorských a v českých archivech (tzv. bohemika a bavarika).

Bohemika jsou reprezentována takovými archivními prameny, jež se vztahují k České republice v jejích aktuálních hranicích s ohledem na její území, lokality, osoby, instituce, spolky, stavby, pomníky, historické události apod., a které jsou uloženy v bavorských státních archivech v Ambergu, Augsburgu, Bambergu, Coburgu, Landshutu, Mnichově, Norimberku, Würzburgu, dále v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově a taktéž v Archivu pro vyrovnání škod (Lastenausgleichsarchiv) v Bayreuthu, pobočky Spolkového archivu.

Bavarika jsou obdobně archivní prameny vztahující se k Bavorsku v jeho aktuálních hranicích s ohledem na jeho území, lokality, osoby, instituce, spolky, stavby, pomníky, historické události apod.; tyto prameny jsou uloženy v českých státních oblastních archivech, nevyjímaje archivy okresní, tedy ve Státním oblastním archivu v Plzni, Třeboni, Litoměřicích, Praze a Zámrsku, dále pak v Moravském zemském archivu, Zemském archivu v Opavě a v neposlední řadě také v Národním archivu v Praze.
V současné době sahají zpracovaná bavarika a bohemika až k roku 2007, česko-bavorský průvodce přitom svým časovým rozsahem zahrnuje archiválie z celého jednoho tisíciletí. Nejstarší dochovaná listina je datována k 19. dubnu 1010, v níž král Jindřich II. propůjčuje abatyši Eilice a jejímu klášteru v Pasově svůj podíl na clu v Pasově a celé české clo (Mnichov, Bavorský hlavní státní archiv, Hochstift Pasau Urkunden, Sig. 25/1).
Česko-bavorský archivní průvodce by měl být i v budoucnu pravidelně aktualizován a rozšiřován. Čeští a němečtí badatelé si tak mohou učinit přehled o archivech a jejich fondech ve své mateřštině, provádět pohodlně a cíleně archivní rešerše na svém domácím počítači a efektivněji plánovat přeshraniční archivní cesty.
Česko-bavorský archivní průvodce a s ním i zveřejněný a bez bariér přístupný digitální obsah vznikl díky finanční podpoře EU z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.