Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

Logo Ziel 3 - Cíl 3Odborná konference v rámci projektu Evropské unie

Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi.

Česko-německá archivní konference se uskuteční v Chebu ve dnech 21. – 23. května 2012 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Jedná se o odborné pracovní setkání českých a německých archivářů ze západních Čech, Saska a Durynska. Zamýšleným cílem je v neposlední řadě navázání živých osobních kontaktů, které budou nadále využívány pro získávání rešerší a k výměně potřebných informací. Samozřejmě budou zodpovězeny také otázky organizace archivů, historie a tvorby fondů i přístupnosti archiválií.

Společné dějiny Čechů a Němců se zrcadlí v nepopsatelně velkém množství historických pramenů, jejichž nezanedbatelné množství spravují archivy saské, durynské i české. Komplikované a dramatické poměry v nedávné minulosti vytvořily řadu překážek, k nimž se přidala také bariéra jazyková, a došlo tak k zamezení užší spolupráce.

Zpracování historických pramenů až po dokumenty současné a jejich zpřístupnění umožňuje kromě využití moderních komunikačních prostředků také rozšířit a zintenzivnit formy institucionální i osobní spolupráce. Odborné setkání má přispět k tomu, aby si regionální archiváři uvědomili svou profesní odpovědnost a ze společných odborných znalostí vybudovali ucelený systém.

Konference je financována v rámci projektu Evropské unie Cíl 3 - „Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi“ z evropského fondu pro místní rozvoj: „Investice do vaší budoucnosti. Organizátoři a nositelé projektu jsou greizský spolek „Dialog mit Böhmen,“ Technická univerzita Chemnitz, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Cheb a spolek „Antikomplex Praha.“ Pořádání podpořilo mimo jiné také Muzeum Cheb a Státní durynské kancléřství.